Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Głównymi gatunkami tworzącymi drzewostany w Nadleśnictwie Młynary są buk i dąb, które występują na 55,78% powierzchni. Razem drzewostany liściaste zajmują 84,20% a iglaste 15,80%  powierzchni leśnej.

Gatunkiem dominującym jest buk, który jako gatunek panujący występuje na 31,76% powierzchni leśnej zalesionej. Kolejne miejsca, biorąc pod uwagę udział powierzchniowy, zajmuje dąb-19,90%, sosna, 10,63%, brzoza 10,46%, oraz olsza 9,42%.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary znajduje się 20032,83ha  lasów, w tym: lasy Nadleśnictwa 17695,63 ha i lasy stanowiące własność osób fizycznych 2337,20 ha. Powierzchnia ogólna w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 755 km2.
Dominującym typem siedliskowym jest las świeży ( 72,27%) oraz las wilgotny (12,45% ). Siedliska lasowe i olesy zajmują 97,30% natomiast borowe 2,70% powierzchni leśnej nadleśnictwa.