Lista aktualności Lista aktualności

Charakterystyka Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Młynary jest jednym z 32 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Nadleśnictwo Młynary jest jednym z 32 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwo zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 18.245,96 ha.

Nadleśnictwo Młynary położone jest w północno-zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim, w gminach: Młynary, Pasłęk, Wilczęta, Morąg, Miłakowo, Godkowo.

W skład Nadleśnictwa wchodzi jeden obręb: Młynary . Obszar zajmowany przez nadleśnictwo znajduje się w I Krainie Bałtyckiej, 7 Dzielnicy Elbląsko-Warmińskiej i 8 Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego. Wysokość nad poziom morza waha się w granicach od 30 - 150 m. Krajobraz tego terenu jest bardzo urozmaicony, tereny równinne przechodzą w faliste i pagórkowate, z fragmentami licznych wzgórz i stosunkowo głębokich stromych jarów. Pod względem hydrograficznym, obszar zasięgu

Nadleśnictwa położony jest w lewobrzeżnym zasięgu rzeki Pasłęki oraz w lewo i prawobrzeżnym zasięgu rzeki Wąskiej uchodzącej do jeziora Drużno, wchodzącego wraz z innymi jeziorami do systemu wodnego zwanego Kanałem Elbląsko-Ostródzkim, uchodzącego, podobnie jak rzeka Pasłęka do Zalewu Wiślanego.

Klimat należy w głównej mierze do klimatu pojeziernego wyodrębnionego w osobny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się on występowaniem cech klimatu atlantyckiego i kontynentalnego.

Średnia roczna ilość opadów wynosi 600 – 650 mm, a średnia roczna temperatura +7 C. Okres wegetacyjny trwa około 200 dni w roku.

Największy udział siedlisk w powierzchni ma Lśw, następnie miejsce zajmują: Lw, LMśw, Ol, LMw. Z przedstawionych danych, wynika, że zróżnicowanie siedlisk nie jest duże, główna powierzchnię zajmują siedliska bogate - gleby bardzo żyzne - drzewostany liściaste.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata,, olsza czarna, lipa drobnolistna, świerk pospolity.