Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomnikami przyrody (art. 40,ust 1 ,Ustawa o ochronie przyrody) są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na gruntach Nadleśnictwa Młynary znajduje się 40 drzew pomnikowych