Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Młynary jest jednym z 33 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwo zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 18235,53ha.
Nadleśnictwo Młynary położone jest w północno-zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim, w gminach: Młynary, Pasłęk, Wilczęta, Morąg, Miłakowo, Godkowo.
Obszar zajmowany przez nadleśnictwo znajduje się w I Krainie Bałtyckiej, 7 Dzielnicy Elbląsko-Warmińskiej i 8 Dzielnicy Pojezierza Iławsko-Brodnickiego. Wysokość nad poziom morza waha się w granicach  30 - 150 m. Krajobraz tego terenu jest bardzo urozmaicony, tereny równinne przechodzą w faliste i pagórkowate, z fragmentami licznych wzgórz i stosunkowo głębokich stromych jarów. Pod względem hydrograficznym, obszar zasięgu
Nadleśnictwa położony jest w lewobrzeżnym zasięgu rzeki Pasłęki oraz w lewo i prawobrzeżnym zasięgu rzeki Wąskiej uchodzącej do jeziora Drużno, wchodzącego wraz z innymi jeziorami do systemu wodnego zwanego Kanałem Elbląsko-Ostródzkim, uchodzącego, podobnie jak rzeka Pasłęka do Zalewu Wiślanego.
Klimat należy w głównej mierze do klimatu pojeziernego wyodrębnionego w osobny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się on występowaniem cech klimatu atlantyckiego i kontynentalnego.
Średnia roczna ilość opadów wynosi 600 – 650 mm, a średnia roczna temperatura +7 C. Okres wegetacyjny trwa około 200 dni.
Największy udział siedlisk w powierzchni ma Lśw, następne miejsce zajmują: Lw, LMśw, Ol, LMw. Zróżnicowanie siedlisk nie jest duże, większość stanowią siedliska bogate - gleby bardzo żyzne - drzewostany liściaste.
Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata.