Wydawca treści Wydawca treści

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 1]

Ekosystemy referencyjne - obszary o szczególnych walorach przyrodniczych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej (ostoje różnorodności biologicznej)

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 2]

Nadleśnictwo Młynary dokonało, zgodnie z decyzją dyrektora RDLP, identyfikacji  lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF – FSC:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

            HCVF 1.1. Obszary chronione

                                   1.1.a lasy w rezerwatach

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 3]

            HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 4]

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

            HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 5]

            HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 6]

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

            HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 7]

            HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 8]

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 9]

Gospodarowanie w lasach HCVF oraz zestawienie propozycji definicji dla poszczególnych kategorii szczególnych wartości lasów.

Załącznik do pobrania poniżej [Zał. 10]

 

Nadleśnictwo Młynary dokonało, zgodnie z decyzją dyrektora RDLP, identyfikacji i delimitacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF - FSC

Konsultacje społeczne dotyczące lasów kategorii HCVF 6 - Lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności prowadzone były w okresie od 05.12.2008 -28.02.2009 z udziałem Urzędów Gmin będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary.

Procedurze konsultacji społecznych  podlegają również pozostałe kategorie lasów HCVF (konsultacje przeprowadzone w październiku 2009 ) -oraz powierzchnie referencyjne pozostawione w stanie naturalnym wyznaczone przez Nadleśnictwo zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie szczególnej ochrony zasobów rozkładającego się drewna w wybranych ekosystemach leśnych na terenie RDLP Olsztyn.Konsultacje w sprawie szczególnej ochrony zasobów rozkładającego się drewna w wybranych ekosystemach odbyły się w terminie od 03.02.2015 do 28.03.2015r.

Nadleśnictwo Młynary  informuje, że można zapoznać się z wykazem i mapą powierzchni referencyjnych zgodnie z nowym PUL .

 

Informujemy, że można składać uwagi i propozycje odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych wg kryteriów HCVF w siedzibie Nadleśnictwa Młynary. Szczegółowych informacji udziela : Ewa Albińska

- na adres e-mail: ewa.albinska@olsztyn.lasy.gov.pl

- telefonicznie (055 248-61-53 ) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00, osoba odpowiedzialna Ewa Albińska.

Mapa oraz wykaz powierzchni dostępne w załączniku .

Dziękujemy za dotychczasowe przekazane propozycje i wskazówki.